VII Ta­llers Oberts a Tarragona

Del 2 al 5 de setembre a la Part Alta de Tarragona. http://tallersoberts.tallers03.org

Ta­llers Oberts és una ini­cia­ti­va del col·lec­tiu d’ar­tis­tes de la Part Alta de Ta­rra­go­na que, des de l’any 2005 i sota la ba­tu­ta de l’As­so­cia­ció Ta­llers 03, mos­tra en di­fe­rents jor­na­des con­se­cu­ti­ves allò més íntim del seu tre­ball crea­tiu: el ta­ller i el procés. Públic, ar­tis­tes i muses dan­sen du­rant uns dies a l’ en­torn de la fo­gue­ra de la crea­ció.  

—————————-
“Ta­llers Oberts” es una ini­cia­ti­va del co­lec­ti­vo de ar­tis­tas del ba­rrio de “La Part Alta” (Casco An­ti­guo) de Ta­rra­go­na, que desde el año 2005 y bajo la ba­tu­ta de la “As­so­cia­ció Ta­llers 03”, mues­tra du­ran­te va­rias jor­na­das con­se­cu­ti­vas, lo más íntimo de su tra­ba­jo crea­ti­vo: el Ta­ller y el Pro­ce­so. Público, ar­tis­tas y musas, dan­zan du­ran­te unos días en torno a la ho­gue­ra de la crea­ción.