Articles del mes: August, 2011

VII Ta­llers Oberts a Tarragona

Del 2 al 5 de setembre a la Part Alta de Tarragona. http://tallersoberts.tallers03.org

Ta­llers Oberts és una ini­cia­ti­va del col·lec­tiu d’ar­tis­tes de la Part Alta de Ta­rra­go­na que, des de l’any 2005 i sota la ba­tu­ta de l’As­so­cia­ció Ta­llers 03, mos­tra en di­fe­rents jor­na­des con­se­cu­ti­ves allò més íntim del seu tre­ball crea­tiu: el ta­ller i el procés. Públic, ar­tis­tes i muses dan­sen du­rant uns dies a l’ en­torn de la fo­gue­ra de la crea­ció.  

—————————-
“Ta­llers Oberts” es una ini­cia­ti­va del co­lec­ti­vo de ar­tis­tas del ba­rrio de “La Part Alta” (Casco An­ti­guo) de Ta­rra­go­na, que desde el año 2005 y bajo la ba­tu­ta de la “As­so­cia­ció Ta­llers 03”, mues­tra du­ran­te va­rias jor­na­das con­se­cu­ti­vas, lo más íntimo de su tra­ba­jo crea­ti­vo: el Ta­ller y el Pro­ce­so. Público, ar­tis­tas y musas, dan­zan du­ran­te unos días en torno a la ho­gue­ra de la crea­ción.

NOVA WEB ANDULUPLANDU!

Em faig gran i he descobert que des del febrer de 2005 que publico aquest blog!!! Amb l’inestimable ajuda d’un més que bon amic he pogut fer una web més neta per mostrar mis dibujaleaos… i mantenir aquest espai del blog per més coses…reorientar-ho a posar-hi, a més de dibuixos i artistades varies, coses interessants de gent interessant, eines que trobi, etc… Salut a tots els visitants!
Aquí la web :: www.anduluplandu.com

——————————–

Me hago mayor y he descubierto que ¡desde febrero de 2005 que publico este blog! Con la inestimable ayuda de un más que buen amigo he podido hacer una web más limpia para mostrar mis dibujaleaos y mantener este espacio del blog para más cosas reorientar a poner, además de dibujos y artistades varias, cosas interesantes de gente interesante, herramientas que encuentre, etc Salud a todos los visitantes! Aquí la web :: www.anduluplandu.com

Històric